[Taxacom] dinosaurs and wolves

Wolfgang Wuster w.wuster at bangor.ac.uk
Wed Oct 3 01:47:21 CDT 2012


On 03/10/2012 04:58, Ken Kinman wrote:
>  Stephen,
>    I didn't say anything about reversals requiring reactivation of genes. I certainly know of no snakes or marine mammals reactivating leg genes and the reinvention of legs.

Actually, there is reasonable evidence that simoliophiid snakes 
(Pachyrhachis, Haasiophis) may have re-evolved hind limbs, based on 
their possession of these appendages and their nesting deep in the 
ophidian phylogeny. See Gauthier et al., Bulletin of the Peabody Museum 
of Natural History 53(1), April 2012.

Wolfgang


-- 
Dr. Wolfgang Wüster - Lecturer
School of Biological Sciences  Bangor University
Environment Centre Wales
Bangor LL57 2UW         Wales, UK
Tel: +44 1248 382301 Fax: +44 1248 382569
E-mail: w.wuster at bangor.ac.uk
http://pages.bangor.ac.uk/~bss166/
-- 
Rhif Elusen Gofrestredig / Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor. www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s). If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email. Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office. www.bangor.ac.uk
More information about the Taxacom mailing list